Peruutusehdot

Kunnonpaikka

Joskus suunnitelmiin tulee muutoksia ja lomaa joudutaan siirtämään.


MAJOITUSVARAUKSET

1) Varaus ja vahvistus
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle huoneen varaava henkilö on vastuussa alaikäisestä. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi, syntymäaika, majoittumisajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero.

2) Asiakkaan tulo ja lähtö
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä klo 15:00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12:00 lähtöpäivänä.

Myöhäisempi huoneen luovutus lisämaksusta on joissakin tapauksissa mahdollista, varaustilanteen sen salliessa ja maksaa 10 euroa tunnilta. Kysy myöhäisemmän huoneen luovutuksen mahdollisuutta hotellin vastaanotosta.

3) Myöhäinen saapuminen
Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) Peruutus ja saapumatta jättäminen
Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:

 • korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä.
 • jos peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin, asiakas maksaa yhdestä vuorokaudesta.
 • mikäli asiakas jättää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa yhdestä vuorokaudesta.

5) Lähtö ennen sovittua aikaa
Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta

6) Yksittäiset lomavaraukset (pakettihoidot yms.)
Peruutuksen voi tehdä veloituksetta 7 vrk ennen loman alkua.
Mikäli peruutus on tehty alle 7 vrk ennen loman alkua, veloitetaan 50 % loman arvosta.

7) Hoitojen ja yksittäisten asiakkaiden elämysvarausten peruuttaminen
Hoito- ja elämysvaraukset on peruttava viimeistään hoitoa/elämystä edeltävänä päivänä klo 18:een mennessä, muutoin veloitamme normaalin hoitohinnan. 

 

RYHMÄMAJOITUKSET

1) Varaus ja vahvistus
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Pyydettäessä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2) Asiakkaan tulo ja lähtö 
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12. 

3) Myöhäinen saapuminen 
Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) Ryhmämajoituksen peruminen
Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti 

 • ilman kuluja viimeistään 21 vrk ennen varauksen alkua
 • jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.
 • jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen varauksen alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta.
 • Kunnonpaikka laskuttaa peruuttamatta jääneet huoneet täydellä hinnalla
 • nimilistat ja eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua

5) Maksuehdot 
Ryhmävaraukset: Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä hotelli sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja hotellin välillä

 

YRITYS- JA MUUT RYHMÄVARAUKSET

1) Varaus ja vahvistus
Asiakkaan tekemä varaus on sekä Kunnonpaikkaa että asiakasta sitova vahvistuksen jälkeen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Pyynnöstä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Veloitukseton peruutus on mahdollista: 

 • yli 100 hengen tilaisuuden osalta sovitaan tapauskohtaisesti
 • yli 50 hengen tilaisuudesta 30 vrk ennen tilaisuutta
 • alle 50 hengen tilaisuudesta 21 vrk ennen tilaisuutta 

Veloitusperusteet: 

 • yli 100 hengen tilaisuuden osalta sovitaan tapauskohtaisesti
 • yli 50 hengen tilaisuudesta 
  • 29–7 vrk ennen tilaisuutta 50 % tilaisuuden arvosta 
  • 6–0 vrk ennen tilaisuutta 100 % tilaisuuden arvosta
 • alle 50 hengen tilaisuudesta 
  • 21–7 vrk ennen tilaisuutta 50 % tilaisuuden arvosta
  • 6–0 vrk ennen tilaisuutta 100 % tilaisuuden arvosta 

Erikoisjärjestelyjä vaativan tilaisuuden peruutus:    

 • Mikäli tilaisuuden peruutuksesta aiheutuu erityiskuluja (esimerkiksi: henkilöstökuluja, lupamaksuja, pääsylippuja, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita), tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista tilaisuuden peruutuessa. 

2) Ateriavarausten ja osallistujamäärien muutokset
Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. 

Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

Mikäli tilauksen osallistujamäärä supistuu olennaisesti tilatusta, Kunnonpaikalla on oikeus siirtää tilaisuus henkilömäärää vastaavaan tilaan. 

3) Maksuehdot
Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Laskutuksen edellytyksenä on voimassa oleva laskutussopimus hotellin kanssa. Hotelli voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua varaus. Oikeus muutoksiin pidätetään.

4) Hinnanmuutokset
Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös, mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.)

5) Force majeure ja poikkeustilanteet
Kylpylähotelli Kunnonpaikalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota, yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttama merkittävä riskitilanne hotellissa, viranomaisen määräys tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo sopimusehtoja tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

6) Tarjoilu ja juomat
Hotellilla on yksinoikeus tilaisuudessa tarjoiluihin. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty.

7) Erikoisjärjestelyt
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

8) Mahdollinen remontti
Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, hotelli sitoutuu tiedottamaan asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

9) Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä.

Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

HINNANMUUTOKSET

Hintojen suhteen varataan Kylpylähotelli Kunnonpaikalle oikeus esim. Kylpylähotelli Kunnonpaikan toimittajien taholta tai ALV:n muutosten takia tuleviin hinnan muutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian. Näitä peruutusehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa tai varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu näihin peruutusehtoihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

 

VAKUUTUKSET

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.

 

Erityisehdot liittyen Covid-19 pandemiaan

Henkilöt, joilla on todettu koronavirustartunta eikä sen parantumista ole varmistettu, eivät saa missään tilanteessa saapua Kylpylähotelli Kunnonpaikan tiloihin. Heidän osaltaan hotelli ei veloita korvausta perutuista varatuista palveluista.

Kunnonpaikka noudattaa viranomaisten ohjeistusta koronatodistuksesta. Mikäli alueelle tulisi koskemaan Kunnonpaikan liiketoimintaa rajoittavia viranomaismääräyksiä, on asiakas varauksellaan sitoutunut esittämään tarvittaessa koronatodistuksen (täysi rokotekattavuus, negatiivinen testitulos tai aiemmin sairastettu tauti). Kunnonpaikka noudattaa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja, mikäli palvelua/tuotetta koskevat rajoitukset ja määräykset ovat koronatodistuksella väistettävissä. 

Tartunta tulee todistaa terveysviranomaisen dokumentin avulla.