Päättyneet hankkeet

OLÈ-HANKE 

Oman elämän seikkailu eli Olè-hanke toteutui STEA:n hankerahoituksella. Hankkeen kohderyhmänä olivat työtä ja opiskelupaikkaa vailla olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeen avulla pyrittiin tarjoamaan nuorille positiivisia elämyksiä elämän eri osa-alueilta ja auttamaan osallistujia löytämään kiinnostuksen kohteita, joiden ympärille voi rakentaa suunnitelmaa tulevaisuudelle. Hankkeen kautta tarjottiin nuorille myös suunnitteluapua esim. työllistymiseen tai opiskelupaikan löytymiseen hyödyntäen eri aihealueiden asiantuntijoita.

Olè-hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta sekä lukuisa joukko näiden kuntien kolmannen sektorin toimijoita. Hanke on alkoi keväällä 2017 ja päättyi huhtikuun lopussa 2021.

Ole-hankkeen myötävaikuttamana Kuopion seudulle vakiintui monenlaista matalan kynnyksen liikunta- ja tukitoimintaa, mm. Jäähässäkkä- ja Kesähässäkkä-ilmaistapahtumat sekä Liikkuva Mieli-liikuntaryhmät. Nöitä Huoltoliitto on jatkossakin toteuttamassa yhteistyössä Turvalinkki ry:n ja Kuopion kaupungin kanssa. Olé-toiminnalle kartoitetaan parhaillaan jatkomahdollisuuksia.

Olé-hankkeesta on tehty kuvaus ja raportti Innokylään, joka löytyy tästä linkistä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/oman-elaman-seikkailu-malli-syrjaytymisuhassa-oleville-nuorille-2017-2021

Olé-hankkeesta lisätietoja antaa järjestöpäällikkö Sami Hämäläinen, 044 788 9498, sami.hamalainen(at)huoltoliitto.fi 

Olé-hankkeen esite


Etäkunto-hanke

Etäkunto-hanke toteutui aikavälillä 1.5.2020–31.10.2020. Kyseessä oli ESR-rahoitteinen koronaepidemian haittoja ehkäisemään pyrkivä hanke, jonka puitteissa kehitettiin etäkuntoutusjärjestelmä. Etäkuntoutusjärjestelmä mahdollistaa kuntoutustoiminnan ja myös muun tyyppisen yksilö- ja ryhmäohjauksen joko kokonaan etäohjauksena tai lähi- ja etäohjauksen yhdistelmänä. Hankkeen tuotoksena syntynyt opas etäkuntoutuksen ja etäohjauksen toteuttamisesta kuntoutuslaitoksissa ja sote-alan järjestöissä löytyy materiaalipankista 

Lisätietoja Etäkunto-hankkeesta antavat:
Hankepäällikkö Krista Saha 044 788 9470, krista.saha(at)kunnonpaikka.com
Järjestöpäällikkö Sami Hämäläinen 044 788 9498, sami.hamalainen(at)huoltoliitto.fi

eulogo   vipulogo elylogo


Tykke-hanke

Tykke-hanke toteutui 1.6.2018–31.5.2020. Hankkeen kohderyhmänä olivat kuopiolaiset ja tuusniemeläiset työttömät, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Hankkeen avulla kartoitettiin asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autettiin löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Hankkeen toimesta tuettiin myös mielekkäiden vapaa-ajan viettotapojen löytämisessä. Hanke oli osallistujille maksuton ja sisälsi yhteensä kolme ohjauspäivää Kunnonpaikassa, joiden jälkeen osallistujat jatkoivat kotipaikkakunnallaan osallisuutta ja jatkopolkuja tukevassa toiminnassa hanketyöntekijöiden tukemana. Kunnonpaikassa toteutuviin ohjauspäiviin sisältyi lounas ja kylpylän sekä kuntosalien vapaa käyttö.

Hankkeen tuloksia ja kokemuksia on kuvattu hankekuvauksessa:

Tykke-hankkeen hankekuvaus
Tykke-hankkeen esittely MessiLivessä
Tykke-hanke Twitterissä

Lisätietoa hankkeesta antavat:
Hankepäällikkö Kalle Onnela, 044 747 0696, kalle.onnela(at)kunnonpaikka.com 

tykkelogo  eulogo  vipulogo   elylogo


ASA - Aktiivisuutta, sosiaalista osallisuutta ja arjenhallintaa kuopiolaisille 40-65-vuotiaille miehille

ASA-hanke toteutettiin yhteistyössä Kuopion palvelualan opisto PAOK :n kanssa. ASA-hankkeen kohderyhmänä olivat kuopiolaiset 40-65 vuotiaat sosiaalipalveluja käyttävät miehet, jotka kaipaavat elämäänsä osallisuutta ja tukea arjenhallintaan. Lue lisää...

eulogo  vipulogo  elylogo


Työkuntoon-hanke

Työkuntoon-hanke toteutui kuudessa pohjoissavolaisessa kunnassa (Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Siilinjärvi, Rautavaara ja Tuusniemi) ja hanketta hallinnoi Pohjois-Savon liikunta. ossa Huoltoliitto ry oli mukana osatoteuttajana. Rahoitus koostui ESR-tuesta (80%) sekä toteuttajajärjestöjen ja hankekuntien omarahoitusosuudesta.

Hankkeen pääkohderyhmä olivat työikäiset työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, mutta hankkeen toimesta järjestetään myös kaikille avoimia liikunta- ja ravitsemusohjauksia. Hankkeen Kehittämö-osuudessa on mukana myös järjestöjä hankekunnista.
Työkuntoon-hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät materiaalipankista.


Elmo

Elmo-projekti järjestettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin aikuissosisaalityön kanssa RAY.n hanketuella. Hankkeen puitteissa järjestettiin käytännönläheistä liikunta- ja ravitsemusohjausta työttömille työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.


Mielikki- mielenterveyskuntoutujien tukiprojekti

Mielikki-projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen klubitalojen kanssa RAY.n rahoituksella. Hankkeen puitteissa järjestettiin Klubitalojen mielenterveyskuntoutuja-asiakkaille käytännönläheistä liikunta- ja ravitsemusohjausta sekä pyrittiin luomaan kohderyhmälle sopiva työkalu terveellisen elämäntavan omaksumiseen. Hanke toteutettiin Kuopiossa, Jyväskylässä sekä Imatralla. Hankkeen myötä vaikutuksella Turvalinkki ry:n Päiväntasaajalla (entinen Kuopion klubitalo) toimii nykyään 4 x viikossa matalan kynnyksen liikuntaryhmät sekä ruuanlaittoryhmä.


Elmeri - yläasteikäisten nuorten elämän- ja painonhallintahanke

Hankkeella pyrittiin parantamaan murrosikäisten nuorten itsetuntemusta ja elämänhallintaa, motivoimaan heitä itsehoitoon ja ennaltaehkäisemään ylipainon seurauksena tulevia sairauksia. Hanke on perhekeskeinen. Liikuntapainotteisella ohjelmalla saatavia tuloksia verrattiin ravitsemuspainotteisella ohjelmalla saataviin tuloksiin. Arviointi tehtiin Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksella. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jota kunnat ja perusterveydenhuolto voivat soveltaa ylipainoisten nuorten hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Elmeri-loppuraportti


Unto – uutta yhteisöllisyyttä etsimässä (RAY 2008-2011)

Unto-projektissa tavoitteena oli iäkkäiden omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Projektissa koulutettiin vapaaehtoisia tukihenkilöitä iäkkäille pariskunnille, joista toinen toimii puolisonsa omaishoitajana. Omaishoitajien ryhmän ohjelma koostui sekä fyysisen että henkisen jaksamisen tukemisesta sekä vertaistuesta. Interventioryhmien lisäksi hankkeeseen rekrytoitiin vertailuryhmät samoilta paikkakunnilta. Projekti toteutui Kuopiossa, Siilinjärvellä, Leppävirralla, Nilsiässä, Lapinlahdella ja Varkaudessa.

Unto-loppuraportti


Sointu - tukiprojekti syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille 

Tarkoituksena oli löytää syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille keinoja selvitä kriisistä, jonka nuoren syömishäiriö perhedynamiikalle aiheuttaa. Syömishäiriöperheiden yhteiset viikonlopputilaisuudet tarjosivat mm. vertaistukea, asiantuntijaluentoja, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, elämystoimintaa, fysioterapian asiantuntemusta ja terapeuttista liikeilmaisua. Perheenjäsenten vuorovaikutuksen kehittäminen kuului projektin keskeisiin tavoitteisiin. RAY-rahoitteinen, kolmivuotinen hanke toimi aluksi Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Vuonna 2006 hanke jatkui Keski-Suomessa ja Kuopio-Kajaani -alueella.

Sointu-loppuraportti


Elli - ikäihmisten elpymisprojekti 

Huoltoliitto toteutti RAY:n tuella Elliä, ikäihmisten elpymisprojektia. Se toimi yhteensä 30 kunnassa eri puolilla maata. Kohderyhmänä olivat masennusoireista tai tavallista syvemmästä apeudesta kärsivät ikäihmiset. Toiminta oli asiakaslähtöistä, ryhmäpainotteista ja avotyyppistä. Siihen kuuluvat myös kotikäynnit asiakkaiden luona. Projektin kokonaiskesto oli v. 2001-2004.


 

 

 

kunnonpaikka

Näin tulet meille

Kunnonpaikka sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Vuorelan taajamassa 5-tien varrella. 10 km Kuopiosta pohjoiseen, 15 km Siilinjärveltä etelään, Kuopion/Rissalan lentokentälle 7 km.